İstanbul Vapur Keyfi

İstanbul

Bu şehri Stanbûl ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır. 

Bu İstanbul şehri ki eşsiz,baha biçilmez değerdedir, Bir taşına bütün bir İran ülkesi feda olsun.

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır.

İki deniz arasında tek bir elmas parçasıdır, dünyayı aydınlatan güneşle tartılsa (aynı kefeye konsa) lâyıktır.

Altında mı üstünde midir cennet-i âlâ
Elhâk bu ne halet bu ne hoş ab u hevâdır.

Cennet-i Alâ altında mı, üstünde mi (bilmiyorum). Elhak bu ne güzel durum, ne güzel su, ne hoş havadır.

Her bağçesi bir çemenistan-ı letafet
Her gûşesi bir meclis-i pür-feyz ü âlâdır.

Her bahçesi bir güzellik çimenliğidir, her köşesi bir coşku ve eğlence toplantısıdır.

İnsaf değildir anı dünyaya değişmek
Gülzarların cennete teşbih hatâdır.

Onu dünyaya değişmek insaflı bir şey olmaz.Gül bahçelerini cennete benzetmek de yanlış olur.

Kâlây-ı maarif satılur sûklarında
Bazar-ı hüner mâden-i ilm ü ulemadır.

Çarşılarında bilgi ve kültür kumaşları satılır.O bir hüner pazarı, ilim ve alimler ocağıdır. 

Camilerinin her biri bir kûh-i tecelli
Ebrû-yı melek anlara mihrâb-ı duadır.

Camilerinin her biri bir kûh-ı tecelli (Allah’ın kendini gösterdiği Tûr dağı gibi bir dağ) dir.Onlardaki dua mihrapları meleklerin kaşı gibidir.

Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
Kandilleri meh gibi lebriz-i ziyadır.

Mescitlerinin her biri, bir nur deryasıdır.Kandilleri dolunay gibi ağzına kadar ışıkla doludur.

Hep halkının etvârı pesend vü makbul
Derler ki biraz dilber-i bî-mihr ü vefadır.

Halkının tavırları hoş ve zariftir, ama derler ki dilberleri (güzelleri) biraz vefasızdır.

Divan Şairi Nedim 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir